Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ

 

ΘΕΜΑ:                «Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».

 

Κύριε Πρόεδρε,

‘Εχοντας υπόψη:

 1. 1.Τα άρθρα 24, 25 και 31 του καταστατικού της Ενώσεως.
 2. 2.Την από 30-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (κτίριο Νομαρχίας), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.Εκλογή γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. 2.Διαγραφή σωματείων, βάσει του άρθρου 27 παρ. 5 του Κ.Α.Π.
 3. 3.Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων.
 4. 4.‘Εγκριση διοικητικού απολογισμού, περιόδου 2017-2018.
 5. 5.‘Εγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2017.
 6. 6.‘Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.
 7. 7.Εγγραφή νέων μελών.
 8. 8.Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
 9. 9.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε.

Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 19η ώρα της 8-6-2018 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε.

Οι υποδείξεις υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι την 7-6-2018 και ώρα 19:00 (άρθρο 30 παρ. 3 εδ. α’ Καταστατικού).

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο χρόνος της ψηφοφορίας ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά (άρθρο 30 παρ. 5 Καταστατικού).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός, σας αποστέλλονται συνημμένα με C.D.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                          ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ