Τα σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να τις αποστείλουν στην ‘Ενωση μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 12:00.

Σωματεία που θα δηλώσουν μετά την ημερομηνία αυτή, η δήλωσή του δεν θα γίνεται δεκτή (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ Κ.Α.Π.).

Τα σωματεία πέραν της δήλωσης συμμετοχής υποχρεούται στην αποστολή: 1) σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 2) παραχωρητήριο γηπέδου, 3) επικυρωμένη πράξη συναίνεσής προέδρου και γενικού γραμματέα και 4) θεωρημένο συνυποσχετικό διαιτησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία που έχουν υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά με την συμμετοχή τους σε ανδρικό πρωτάθλημα, δεν υποχρεούται στην αποστολή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-16 έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι τα έτη 2004 και 2005. Στο Κ-14 γεννηθέντες τα έτη 2006-2007. Στο Κ-12 γεννηθέντες τα έτη 2008-2009 και στο Κ-10 γεννηθέντες το 2010-2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πρωτάθλημα Κ-12 το ημερολογιακό έτος 2019 οι ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2009 θα αγωνίζονται με προσωρινά δελτία ενώ από 2/1/2020 υποχρεούνται στην έκδοση κανονικού δελτίου.

Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα Κ-10, θα αγωνίζονται με προσωρινά δελτία.

Για τους ακριβείς όρους συμμετοχής των ποδοσφαιριστών, όλα θα αναφέρονται αναλυτικά στην οικεία προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος.

Το παράβολο συμμετοχής για το πρωτάθλημα Κ-16 είναι εξήντα (60) ευρώ, για το Κ-14 είναι εξήντα (60) ευρώ, για το Κ-12 είναι σαράντα (40) ευρώ και για το Κ-10 είναι σαράντα (40) ευρώ.

Τα σωματεία υποχρεούνται στην καταβολή εγγύησης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, για την συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα υποδομών ανεξαρτήτως του αριθμού των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

Τα παράβολα και η εγγύηση συμμετοχής θα κατατίθενται είτε με μετρητά στα γραφεία της Ενώσεως (Χ. Τρικούπη 43 – Μεσολόγγι) ΜΟΝΟ πρωϊνές ώρες (09:00 – 13:00) ή με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον με αριθμό 5161-031401-366 λογαριασμό της Ενώσεως αναγράφοντας την επωνυμία του σωματείου.

Σωματεία που δικαιούταν επιστροφή της εγγύησης για τα πρωταθλήματα υποδομών της περιόδου 2018-2019 και δεν προσήλθαν να την παραλάβουν, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εγγύησης.

Σας υπενθυμίζουμε για την έκδοση κάρτας υγείας σε κάθε ποδοσφαιριστή σας γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορούν να αγωνίζονται.

Για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται με προσωρινό δελτίο, δηλαδή στο πρωτάθλημα Κ-10 και για τους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος Κ-12 γεννηθέντες το 2009 και για το ημερολογιακό έτος 2019 αυτοί θα αγωνίζονται με βεβαίωση του ιατρού, η οποία θα είναι απαραίτητη για την έκδοση προσωρινού δελτίου.