Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΑ:

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

 

ΘΕΜΑ:                «Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».

Κύριε Πρόεδρε,

‘Εχοντας υπόψη:

 1. 1.Το Ν. 4726/2020
 2. 2.Το άρθρο 90 του Ν. 4790/2021.
 3. 3.Το άρθρο 24 του καταστατικού της Ενώσεως.
 4. 4.Την με αριθμό 29/29-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, στο ενωσιακό γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ» (Λιμάνι Μεσολογγίου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας.
 2. 2.‘Εκθεση διοικητικού απολογισμού περιόδου 2020-2021.
 3. 3.‘Εγκριση διοικητικού απολογισμού, περιόδου 2020-2021.
 4. 4.‘Εκθεση οικονομικού απολογισμού, έτους 202
 5. 5.‘Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 6. 6.‘Εγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2020.
 7. 7.‘Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.
 8. 8.Εγγραφή σωματείου (άρθρο 13 κανονισμού ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων).
 9. 9.Διαγραφή σωματείων, βάσει του άρθρου 27 παρ. 4 του Κ.Α.Π.

Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 13η ώρα της 16-8-2021 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, στον ίδιο τόπο και ώρα 20:00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός, σας αποστέλλονται συνημμένα με C.D.-