Την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κατασκευή και τοποθέτηση αγάλματος του Μιχάλη Κούση στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» και συγκρότηση επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 43/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ.
8/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Σκορδόπουλος).
Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή
Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου ρθρα 74 και 82 του Ν.
4555/2018 αντίστοιχα)