Σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες μεταβολής ποδοσφαιριστή:

  1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ): Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
  2. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟ): Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017. Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1018 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
  3. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:  Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
  4. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ): Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
  5. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ: Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
  6. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μεταγραφής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του Δημοσίου ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους (εργασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας) ή ενός εκ των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, μπορούν  με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Η αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται πάντα στην Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. με παράβολο διακοσίων (200) ευρώ, από 1 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
  7. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2017 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
  8. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Στη στήλη της ιατρικής βεβαίωσης της αίτησης μεταβολών (σελίδα 2), πλέον της υπογραφής και της σφραγίδας του ιατρού, θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα, επί ποινή ακυρότητας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του ιατρού.

Στην ίδια σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. και σε περίπτωση αίτησης για «ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου που τον αποκτά, θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών από δημόσια Αρχή.

Η συμπλήρωση του 10ου  έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου (αρχική εγγραφή) , υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, ήτοι το ημερολογιακό έτος 2017, δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2006 ενώ το ημερολογιακό έτος 2018, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2007.

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.

Για την αρχική εγγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, θα πρέπει να προσκομίζει φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά, αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.

Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα πρέπει να προσκομίζουν πλην των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον κανονισμό, πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια οργάνωση υγείας, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της Χώρας του.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο του εξωτερικού, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.

Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, ο οποίος πλησιάζει τους 180 (ανώτατο όριο για την ‘Ενωσή μας), ότι μετά την συμπλήρωση του αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά την περίοδο των αποδεσμεύσεων (1/7-30/8) είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) δακτυλογραφημένη και καταβάλλοντας συγχρόνως το παράβολο στην Ε.Π.Ο., το ύψος του οποίου δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη, στο λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637 αποστέλλοντας σ’ αυτήν και την απόδειξη Τραπέζης. Η ομαδική αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-2017. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 3/7/2017 έως και 31/7/2017, 1 έως 29/9/2017 και 2 έως 30/1/2018.

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, ότι μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Κατά τα ανωτέρω τους υπεράριθμους ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν, ήτοι με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ήτοι με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην ‘Ενωση στις κατάλληλες ημερομηνίες.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ διατάξεις εφαρμογής κανονισμούς για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και άρθρο 7 οικονομικού κανονισμού Ε.Π.Ο.).

Οι τιμές παραβόλων έκδοσης των δελτίων ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σωματείων τοπικών κατηγοριών είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών εξήντα (60) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών πενήντα (50) ευρώ.

Ενώ των σωματείων Γ’ Εθνικής είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους εκατό (100) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών εβδομήντα (70) ευρώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων μεταβολών, είναι δέκα πέντε (15) ευρώ, αν αφορούν έλληνες ποδοσφαιριστές και τριάντα (30) ευρώ αν αφορούν αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Τα ποσά είναι ίδια για ενήλικες και ανήλικους ποδοσφαιριστές.

Οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων για τα σωματεία Γ’ Εθνικής είναι εξήντα (60) ευρώ (ενήλικες και ανήλικοι).

Για τα ερασιτεχνικά τμήματα ΠΑΕ πενήντα (50) ευρώ.

Τέλος για επανέκδοση δελτίου ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή το παράβολο είναι δέκα (10) ευρώ, για όλα τα σωματεία.

Σας έχουμε αποστείλει ορισμένες αιτήσεις μεταβολών ελλήνων ποδοσφαιριστών περιόδου 2017-2018 και παρακαλούμε όπως προβείτε σε λελογισμένη χρήση διότι, με απόφαση της Ε.Π.Ο. αυτές τιμώνται πλέον με ένα ευρώ, υποχρεουμένου του σωματείου να καταβάλει αυτό το ποσό. Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας αποφάσισε όπως δοθούν στα σωματεία μας δωρεάν τα έντυπα αυτά και σε βάρος του ταμείου της Ενώσεως.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.-