Σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών

ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες μεταβολής ποδοσφαιριστή:

  1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ):

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

  1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟ):

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

  1. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

  1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ):

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

  1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

Διεθνής μεταγραφή θεωρείται η μεταγραφή ποδοσφαιριστή οποιασδήποτε εθνικότητας

που αποκτάτε από σωματείο του εξωτερικού.

  1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι

αποδεδειγμένα μετοικούν για λόγους εγγραφής ή μεταγραφής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., αλλαγή

σχολείου, τέλεσης γάμου, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε

υπαλληλική θέση του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου ή άλλων

Οργανισμών κοινής ωφελείας και Τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό

διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των

ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά

σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της μόνιμης κατοικίας τους. Η εργασία για χρονικό διάστημα των

τουλάχιστον 6 μηνών, αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως κατάθεση

ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό σημείωμα μετάθεσης.

Η αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται πάντα στην Επιτροπή Ιδιότητας

Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. με παράβολο διακοσίων (200) ευρώ, από 1 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019.

  1. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

  1. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και

από ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Στη στήλη της ιατρικής βεβαίωσης της αίτησης μεταβολών (σελίδα 2), πλέον της

υπογραφής και της σφραγίδας του ιατρού, θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα, επί ποινή

ακυρότητας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του ιατρού.

Στην ίδια σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση

που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. και σε περίπτωση

αίτησης για «ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου που τον αποκτά,

θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών από δημόσια Αρχή.

Η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου

(αρχική εγγραφή) , υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το

έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, ήτοι το ημερολογιακό έτος 2019,

δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2008 ενώ το

ημερολογιακό έτος 2020, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2009.

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε

τρία, το ανώτατο, σωματεία, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30

Ιουνίου του επομένου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής μπορεί

να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.

Για την αρχική εγγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, το σωματείο θα

πρέπει να προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την

έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά,

αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.

Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το

σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο

συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο,

πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής

του.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο

ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής του, θα πρέπει το σωματείο να

προσκομίσει στην ‘Ενωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.

Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης υπό την

προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου ή της

ταυτότητας που εκδίδει η Χώρα – Μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και πιστοποιητικό

γέννησης.

Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών,

ο οποίος πλησιάζει τους 180 (ανώτατο όριο για την ‘Ενωσή μας), ότι μετά την συμπλήρωση του

αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν

τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά τις

περιόδους των αποδεσμεύσεων είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των

ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας

Ποδοσφαιριστών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) δακτυλογραφημένη και καταβάλλοντας

συγχρόνως το παράβολο στην Ε.Π.Ο., ύψους 200 ευρώ, στο λογαριασμό της Τράπεζας

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637 αποστέλλοντας σ’ αυτήν και την απόδειξη Τραπέζης. Η ομαδική

αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-

  1. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 1/7/2019 έως και

30/09/2019 και από 2/1/2020 και 31/1/2020.

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, ότι μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς

ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Κατά τα ανωτέρω τους υπεράριθμους

ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν, ήτοι με αίτησή τους στην Επιτροπή

Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ήτοι με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην

‘Ενωση στις κατάλληλες ημερομηνίες.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και

να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν

χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος

Β’ διατάξεις εφαρμογής κανονισμούς για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και άρθρο 7

οικονομικού κανονισμού Ε.Π.Ο.).

Οι τιμές παραβόλων έκδοσης των δελτίων ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σωματείων τοπικών

κατηγοριών είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών εξήντα (60) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών πενήντα (50) ευρώ.

Ενώ των σωματείων Γ’ Εθνικής είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους εκατό (100) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών εβδομήντα (70) ευρώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων μεταβολών, είναι δέκα πέντε (15)

ευρώ, αν αφορούν έλληνες ποδοσφαιριστές και τριάντα (30) ευρώ αν αφορούν αλλοδαπούς

ποδοσφαιριστές. Τα ποσά είναι ίδια για ενήλικες και ανήλικους ποδοσφαιριστές.

Οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων για τα σωματεία Γ’ Εθνικής είναι εξήντα (60) ευρώ

(ενήλικες και ανήλικοι).

Για τα ερασιτεχνικά τμήματα ΠΑΕ πενήντα (50) ευρώ.

Τέλος για επανέκδοση δελτίου ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή το παράβολο είναι:

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ 60 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΕ 50 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 15 ΕΥΡΩ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 12 παράγραφος 2 παραρτήματος Γ’

κανονισμού εγγραφών).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ο οποίος δεν έχει προσκομίσει πράξη συναίνεσης μέχρι

σήμερα, υποχρεούται με την υποβολή της σχετικής αίτησης μεταβολής να προσκομίσει

και πράξη συναίνεσης θεωρημένη αρμοδίως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Οι αιτήσεις μεταβολών της νέας αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (αναγράφεται

πάνω δεξιά), θα διανέμονται και φέτος δωρεάν από την ‘Ενωση και είναι στη διάθεσή

σας στα γραφεία της Ενώσεως.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται

δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.-