ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των
Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».

Κύριε Πρόεδρε,
‘Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4726/2020.
2. Το Ν. 4908/2022.
3. Το καταστατικό της Ενώσεως.
4. Το καταστατικό της Ε.Π.Ο.
5. Την με αριθμό 7/24-7-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Την εκλογική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.
Αιτωλοακαρνανίας, στις 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, σε αίθουσα
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας – οδός Κύπρου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων.
3. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και δύο (2) αναπληρωματικών.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικών μελών
Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε.
Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την
10/09/2023 και από ώρα 10:00 έως και 13:00 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό
πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε. Η κατάθεση γίνεται δεκτή και με email μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.
Οι υποδείξεις υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι και την 08/09/2023 και από ώρα
09:00 έως 13:00 (άρθρο 30 παρ. 3 εδ. α’ Καταστατικού).
Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο χρόνος της ψηφοφορίας ορίζεται σε
εξήντα (60) λεπτά (άρθρο 30 παρ. 5 Καταστατικού).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2
του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η εκλογική Γενική Συνέλευση
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 19:00, στον ίδιο
τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.
Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου,
πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων
του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).
Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣ. ΝΙΚΑΚΗΣ                                     ΧΡ. ΤΕΓΑΣ