Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ
Απόσπασμα
Αρ. Απόφ. 72/24-2-2023

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε
αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή
των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’
του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων
(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’
υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της
ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως
διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,
δυνάμει των υπ’ αριθ. 150/1-9-2022, 176/30-9-2022, 213/27-10-
2022, 251/18-11-2022, 280/30-12-2022 και 24/25-1-2023
τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου
(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15
παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία
τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της
πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν
προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής
περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 213/27-10-2022 τελεσίδικης
αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ
α’, γ’ , σε συνδυασμό με άρθρο 1 (ορισμοί) του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού έξι χιλιάδων
πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 19-2-2023 με την ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής                Ο Γραμματέας
Αντιγόνη Σταμολέκα                Στυλιανός Βασιλειάδης
Πρωτοδίκης